03 Listopad 2016 u Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve městě Prague.

tracking.php?code=weDV6NBXX47tpyaToPQvYa

DEUTSCH UNTEN

Konference: Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě

Termín: 3. – 4. listopadu 2016, 3. listopadu: 13:30–17 hodin, 4. listopadu: 9–13 hodin

Místo konání: Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, místnost 201

Pořadatel:
Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice

V současném česko-německém dialogu hraje společná minulost důležitou roli. I když je dnes na denním pořádku konstruktivní a na budoucnost orientovaný dialog, který se vede mezi oběma zeměmi v celé řadě politických oblastí, má společná historie Čechů a Němců, především pak události tragického 20. století rozhodující roli. To, že se v 21. století zdají bolestné zkušenosti s diktaturou, válkou a nucenou migrací jako stále více překonané, souvisí také s rozšířenou perspektivou, na kterou společnost nahlíží na společné dějiny, v poslední době častěji také na fáze, ve kterých stálo poklidné soužití a vzájemná výměna v popředí. Jedním z takových pozitivních momentů česko-německých vztahů je společná historie české, německé a sudetoněmecké sociální demokracie. V tragickém 20. století můžeme sledovat dobré vztahy těchto tří hnutí, jejich společného boje za svobodu a sociální práva stejně jako společnou snahu za obranu před nacionálním socialismem. Už jen při letmém nástinu tématu je vidět, že v Evropě by se daly jen stěží najít jiné tak intenzivní vztahy mezi politickými hnutími, jako tomu bylo v tomto případě mezi českými zeměmi a Německem. Při prosazování politických a sociálních práv hrála centrální roli právě osa mezi dvěma sociálně demokratickými baštami, Berlínem a Vídní. Přitom se často zapomíná, jak významně k fungování této osy přispěli čeští a sudetoněmečtí sociální demokraté. Dějiny sociální demokracie střední Evropy jsou součástí evropských dějin. Jejich zpracování poskytuje nové výzvy do budoucna a je potřeba jej posílit česko-německým dialogem.
Na konferenci by se dějinám české, německé a sudetoněmecké sociální demokracie měli věnovat mladší historici a historičky z České republiky a Německa. Konference by tak navíc mohla přispět k vytvoření sítě badatelů a badatelek, kteří budou tuto problematiku společně zpracovávat i do budoucna.

V rámci konference je zajištěn simultánní německo-český/ česko-německý překlad.

Program
3. listopadu 2016
13.30h
Zahájení
Jan Randák, Ústav českých dějin
Thomas Oellermann, Friedrich-Ebert-Stiftung

Úvodní přednáška:
Detlef Brandes, Berlin – Pochybnosti o demokracii- československá a sudetoněmecká sociální demokracie 1918-1938

Ivan Fuksa, Praha- Fondy bývalého Muzea dělnického hnutí

a) Dějiny české sociální demokracie
Radim Gonda, Jihlava – Postavení, role a limity sociální demokracie na Slovensku v letech 1918-1938
Jiří Malinský, Praha – Historie české levice v desetiletí 1938 – 1948
Rudolf Kučera, Praha – Nový český výzkum sociálních dějin v období první světové války

18.00h
Večerní program v Pražském literárním domě: Wenzel Jaksch 1896–1966
Ulrich Miksch a Thomas Oellermann
Ječná 1434/11, 120 00 Praha

4. listopadu 2016
9.00h
b) Dějiny sudetoněmecké sociální demokracie
Zahájení: Thomas Oellermann, Praha – O výzkumu dějin sudetoněmecké sociální demokracie
Tim Schmidt, Tübingen – Vzájemné vztahy českých, předlitavských a belgických sociálních demokratů: vzájemné vnímání a diskuze (1894–1938)
Šárka Navrátilová, Praha – O dějinách německé sociální demokracie v Brně
Ulrich Miksch, Berlín – Nové pohledy na sudetoněmeckého sociálního demokrata Wenzela Jaksche (1896–1966)
Bastian Vergnon, Řezno – Integrace sudetoněmeckých sociálních demokratů do bavorské SPD

c) Dějiny německé/saské sociální demokracie
Zahájení: Oliver Schael, Bonn – Nové trendy ve výzkumu dějin německé sociální demokracie
Mike Schmeitzner, Drážďany – Revoluce proti Hitlerovi? Organizace RSD v Karlových Varech a v Praze. Politika – programové cíle – osobnosti
Swen Steinberg, Drážďany – Spolupráce s odbojem. Politické pohraniční sítě ve 20. a 30. letech 20. století jako nová oblast výzkumu exilu, popř. emigrace

Exkurs: Zuzana Schreiberová, Praha – Digitální plán města Multikulturního centra Praha jako prvek „public history“

Konec konference se očekává okolo 13.00h.

Konferenz: Für die Freiheit streiten – Aus der Geschichte der Sozialen Demokratie in Mitteleuropa

Termin: 3. – 4.11.2016, 3.11.: 13.30-17h, 4.11.: 9-13h
Prag, Philosophische Fakultät, Karls-Universität, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Raum 201

Veranstalter:
Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Prag
Friedrich-Ebert-Stiftung, Vertretung in der Tschechischen Republik

Im deutsch-tschechischen Dialog der Gegenwart spielt die gemeinsame Vergangenheit eine wichtige Rolle. Auch wenn zwischen beiden Ländern heute längst unterschiedlichste Politikbereiche auf der Tagesordnung des konstruktiven und zukunftsorientierten Dialogs stehen, spielt die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Tschechen, insbesondere die Ereignisse des tragischen 20. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle. Dass die schmerzliche Erfahrung von Diktatur, Krieg und Zwangsmigration im 21. Jahrhundert immer mehr überwunden scheint, hat auch gerade damit zu tun, dass sich die gesellschaftliche Perspektive auf die gemeinsame Geschichte geweitet hat, nunmehr vor allem auch Phasen des friedlichen Zusammenlebens und des gegenseitigen Austausches in den Vordergrund gestellt werden. Eines dieser positiven Momente der deutsch-tschechischen Beziehungen ist die gemeinsame Geschichte der deutschen, tschechischen und sudetendeutschen Sozialdemokratie. Für das tragische 20. Jahrhundert können die guten Beziehungen dieser drei Bewegungen, ihr gemeinsamer Kampf für Freiheit und soziale Rechte sowie vor allem ihre gemeinsamen Bemühungen zur Abwehr des Nationalsozialismus als positiver Gegenentwurf gesehen werden. Schon eine oberflächliche Betrachtung des Themas zeigt, dass es in Europa kaum intensivere Beziehungen zwischen politischen Bewegungen gegeben hat, als sich diese für Deutschland und die böhmischen Länder nachzeichnen lassen. Für die Durchsetzung von politischen und sozialen Rechten spielte die Achse Berlin und Wien als Hochburgen der Sozialen Demokratie in Europa eine zentrale Rolle. Hierbei wird oft vergessen, wie bedeutend in dieser Hinsicht auf dieser Achse tschechische und sudetendeutsche Sozialdemokratie mitwirkten. Die Geschichte der Sozialen Demokratie in Mitteleuropa ist Teil der europäischen Geschichte. Ihre Aufarbeitung wird den deutsch-tschechischen Dialog stärken und Anknüpfpunkte für die Herausforderungen der Zukunft bieten.
Auf der Konferenz sollen sich Historiker_innen aus Deutschland und Tschechien mit der Geschichte der deutschen, tschechischen und sudetendeutschen Sozialen Demokratie auseinandersetzen. Die Konferenz soll darüber hinaus dazu dienen, ein Netzwerk von Forscher_innen zu etablieren, das in Zukunft gemeinsam Themen bearbeiten wird.
Die Konferenz wird Deutsch-Tschechisch / Tschechisch-Deutsch simultan gedolmetscht.

Programm
3.11.2016
13.30h
Begrüßung
Jan Randák, Institut für Tschechische Geschichte
Thomas Oellermann, Friedrich-Ebert-Stiftung

Eröffnungsvortrag:
Detlef Brandes, Berlin – Im Zweifel für die Demokratie – die tschechoslowakische und sudetendeutsche Sozialdemokratie 1918-1938

Ivan Fuksa, Prag – Die Bestände des ehemaligen Museums der Arbeiterbewegung

a) Geschichte der tschechischen Sozialdemokratie
Radim Gonda, Jihlava – Stellung, Rolle und Limits der Sozialdemokratie in der Slowakei in den Jahren 1918-1938
Jiří Malinský, Prag – Geschichte der tschechischen Linken 1938 – 1948
Rudolf Kučera, Prag – Neuere tschechische Forschungen zur Sozialgeschichte des Ersten Weltkriegs

18.00h
Abendveranstaltung mit dem Prager Literturhaus: Wenzel Jaksch 1896 – 1966
Ulrich Miksch und Thomas Oellermann
Ječná 1434/11, 120 00 Praha

4. 11. 2016
9.00h
b) Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie
Einleitung: Thomas Oellermann, Prag – Aus der Forschung zur Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie
Tim Schmidt, Tübingen – Wechselbeziehungen zwischen böhmischen/zisleithanischen und belgischen Sozialdemokraten: Perzeptionen und Austausch (1894–1938)
Šárka Navratilová, Prag – Aus der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie in Brünn
Ulrich Miksch, Berlin – Neue Perspektiven auf den sudetendeutschen Sozialdemokraten Wenzel Jaksch (1896-1966)
Bastian Vergnon, Regensburg – Die Integration sudetendeutscher Sozialdemokraten in die bayerische SPD

c) Geschichte der deutschen/sächsischen Sozialdemokratie
Einleitung: Oliver Schael, Bonn – Neue Trends in der Forschung zur Geschichte der deutschen Sozialen Demokratie
Mike Schmeitzner, Dresden – Revolution gegen Hitler? Die Organisation RSD in Karlsbad und Prag. Politik – Programmatik – Personen
Swen Steinberg, Dresden – Kooperation und Widerstand. Politische Grenznetzwerke in den 1920er/1930er Jahren als neues Feld der Exil- bzw. Emigrationsforschung

Exkurs: Zuzana Schreiberová, Prag – Der digitale Stadtplan des Multikulturellen Zentrums Prag als Element der public history

Ende der Konferenz gegen 13.00h

Adresa: nám. Jana Palacha 2, Prague
Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments